Usem cookies pròpies i de tercers permillorar els nostres serveis.
Pot obtenir més informació en l'apartat de Política de Cookies
[ Accepto ]

Política de privacitat

Política de privacitat

INFORMACIÓ DE POLÍTICA DE PRIVACITAT

A efecte del previst en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L, en endavant, MX SOFTWARE, amb NIF: B64465164, informa a l’Usuari de que MX SOFTWARE és el Responsable del Tractament de les Dades de Caràcter Personal amb el fi d’atendre les sol·licituds i/o consultes dels usuaris i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

MX SOFTWARE garanteix la privacitat de les dades de caràcter personal aportades, segons la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal Real Decreto 1720/2007, del 21 de Desembre, per el que s’aprova el Reglamento de Desarrollo de la LOPD, així com les seves actualitzacions segons el previst en el Reglamento General de Protección de Datos RGPD (UE) 2016/679.

La visita d’aquest Website no suposa que el usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre sí mateix, no obstant durant la visita podrien facilitar-nos dades de caràcter personal a través d’un missatge de correu electrònic o qualsevol dels mitjans disponibles del website, i aquests serien a conseqüència de la seva voluntat en contactar per rebre informació sobre els serveis prestats per MX SOFTWARE.

L’usuari que envia la informació a MX SOFTWARE és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a MX SOFTWARE de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.


INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

¿Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L
CIF: B64465164
Adreça: C/ VILAMIROSA 92 - 08560 - MANLLEU (Barcelona).
Telèfon: 938515369
Correu electrònic: info@mxsoftware.net

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A MX SOFTWARE tractem la informació que ens faciliten les persones interessades (Usuaris d’aquest Website) amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·liciten, així com facilitar als interessats ofertes de productes i/o serveis d’acord amb el seus interessos.

Per una altra banda, també podrem utilitzar la informació que ens faciliti de forma dissociada (sense identificació personal) per a fins interns, com pot ser l’elaboració d’estadístiques i el desenvolupament de plans de marketing amb la finalitat de millorar la seva experiència d’usuari.

¿Quant de temps conservem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre que siguin necessàries per a la finalitat que van ser recollides, o bé no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

¿Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Per a les finalitats exposades en el punt anterior (¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?), incloent les possibles ofertes prospectives de productes i serveis estan basades en el consentiment que se li sol·licita, i que vostè ens atorga explícitament amb la acceptació d’aquesta política de privacitat.

D’aquesta forma, el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de rebre informació sol·licitada dels nostres serveis.

¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MX SOFTWARE estem tractant dades personals que li concerneixin o no, a més de sol·licitar una còpia de les mateixes.

-Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que varen ser recollides.

-En determinades circumstàncies o per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament o oposar-se al tractament de les seves dades, MX SOFTWARE deixarà de tractar les dades, a excepció de motius legítims imperiosos, en aquest cas únicament les conservarem per al exercici o la defensa de reclamacions.

-I per altra banda, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades, obtenint una còpia de les seves dades personals en un format electrònic estructurat i d’ús habitual, així com transferir les seves dades, i altres informacions que hagi facilitat , d’un sistema de tractament electrònic a un altre.

-En qualsevol cas, de considerar-ho procedent vostè té dret de prestar reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) o bé a les autoritats de control competents que correspongui.